Hund und Hund

1983

Polystyrol,
49 x 43 x 44 cm

                     <<                                >>