Nato

1978

Polystyrol,
190 x 48 x 32 cm

<<                                 >>